Yayın İlkeleri ve Yazarlara Notlar

EĞİTİME BAKIŞ

Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi

 ISSN: 1305-1202

YAYIN İLKELERİ

EĞİTİM-BİR SEN tarafından 2012 yılından itibaren eğitimle ilgili gerek yerel gerek uluslararası alanda yaşanan değişim ve dönüşümleri en yalın haliyle okuyucusuna ulaştırma amacıyla yayın hayatına devam eden Eğitime Bakış Dergisi yılda üç kez yayınlanmaktadır.

Eğitime Bakış Dergisi ilk yayınlandığı günden itibaren Türkiye eğitiminin bütün önemli sorunlarını ve önceliklerini ele alıp gündem oluşturmaya, hassasiyetleri paylaşmaya, kamuoyunu aydınlatmaya ve yönlendirmeye devam etmektedir. Bu nedenle eğitim sisteminin paydaşları olan öğretmenler, yöneticiler, eğitim programcıları ve eğitim araştırmacıları için paha biçilmez bir kaynaktır.

Eğitme Bakış Dergisi’nin temel amacı, birlikte düşünme ihtiyacına katkıda bulunmaktır. Birlikte düşünme herkesin bireysel sınırlarını aşan ama aynı zamanda herkesi ilgilendiren yüksek bir bilinç ve çözüm yoluna ulaşılmasına imkân hazırlar. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen Eğitime Bakış Dergisi, eğitim bilimleri alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.  Eğitime Bakış Dergisi’nde eğitim ortamlarında değiştirilebilen değişkenlere odaklanan çalışmalara özel önem verilmektedir

 • Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa Eğitime Bakış Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.
 • İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın Eğitime Bakış Dergisi’nde yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir.
 • Eğitime Bakış Dergisi’nde yayınlanması için gönderilen araştırma makalelerinde verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.
 • Bir makalenin Eğitime Bakış Dergisi’ne sunulması, çalışmanın orijinal olduğu ve yazar(lar)ın başka bir kurumdan herhangi bir telif hakkı olmadığı anlamına gelir.
 • Eğitime Bakış Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları Eğitime Bakış Dergisi’ne aittir. Yazarlar Eğitime Bakış Dergisi’ne gönderdikleri makalede kullandıkları çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin kullanımından sorumludur.
 • Dergiye başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler, http://www.egitimebakis.org web adresinden Makale Gönder linki kullanılarak online olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Gönderilecek makaleler derginin Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden (APA 6) değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale editörler tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır.
 • Gönderilen makaleyi gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç ay içinde geri gönderilir.
 • Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılır.
 • Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
 • Eğitime Bakış Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları Eğitime Bakış Dergisi’ne aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da Eğitime Bakış Dergisi’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir.


Yazıların Değerlendirilmesi

Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında derginin internet sitesinde bulunan MAKALE GÖNDER linki üzerinden gönderilmelidir.

Dergiye yayımlanmak üzere yollanan makaleler, editörler ve danışma kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan çalışmaların yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Eğitime Bakış Dergisi’ne ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre içinde yanıtlanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildirilir.

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınması için ön değerlendirme aşamasında mutlaka aranan şekilsel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

YAZIM KURALLARI

Eğitime Bakış Dergisi’ne gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Eğitime Bakış Dergisi’ne gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 2500-6000 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.

Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

Makalelerin Eğitime Bakış Dergisi Makale Şablonunda uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

İlgili makale şablonunu internet sitesinden indirebilirsiniz!

APA YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ

 

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf

Tek yazar:

Baysal (1982)’a göre   

(Baysal, 1982, s. 26)
 

İki yazarlı: 
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (…)   

(Wegener ve Petty, 1994, s.26)
 
Üç ile beş yazar arası:
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir;
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993)
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır 

(Kernis vd., 1993, s. 42)
 
Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (…)
Harris vd. (2001)’ne göre (…)
(Harris vd., 2001, s. 112)
 
Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır: 
Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001).
 
Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir: 
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre.
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000, s.65)
İkinci atıf: (MADD, 2000, s.65)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır: 
(Akar, H. 2010, s.65; Çalışkan, 2008, s.65; Dinçer ve Kolaşin, 2009, s.65; Engin-Demir, 2009, s.65; Tunç, 2007, s.65)
 
Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:
(E. Johnson, 2001, s.65; L. Johnson, 1998, s.65)
 
Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır: 
Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (…)
 
Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:
(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012)
N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012)
 
Dipnotlar ve sonnotlar
APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.
 
Önemli not:
APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır.
Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.”  (Kernis et al., 1993, s.65) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993, s.65) kullanılmalıdır.
Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere Eğitime Bakış Dergisi’ne gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.
 

Kaynakça yazımı

Temel İlkeler:
 

Tek yazar:

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki yazar:

Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Üç ile yedi yazar arası:

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.
 

Organizasyonun yazar olduğu durumlarda:

American Psychological Association. (2003).

 

Yazar bilinmiyorsa:

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.
 

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir:

Berndt, T. J. (1981).
Berndt, T. J. (1999).
Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir: 
Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.
 
Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır: 
Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.
Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanılır:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.
 

Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır:

Kumar, R. ve Hill, D. (2009). Introduction,: Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Kumar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge.
 

Dergi ve süreli yayınlar:

Temel Biçim:

Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy
 

Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler:

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

 

Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde:

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

 

Magazinlerdeki makaleler:

Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today’s schools. Time, 135, 28-31.

 

Gazete makaleleri (basılı):

Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A.
 

Editöre mektup:

Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12.
 

Kitap eleştiri:

Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

 

Kitapların kaynakçada yazımı:

 

Temel biçim:

Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.
Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press.
Derleme kitap:
Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
 

Derleme kitap; yazar/yazarlar belli ise (ya da bir kişinin yazıları derlenmiş ise):

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Der.). New York, NY: Anchor.
 

Çeviri:

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814).
Önemli not:
Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace (1814/1951).
 

İlk baskıdan farklı olan diğer baskılar kullanılmış ise:

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. bs.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
 

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale:

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı.

O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). New York, NY: Springer.

 

Çok ciltli çalışma:

Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Cilt. 1-4). New York, NY: Scribner’s.
 
Ansiklopedi maddesi:
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Cilt. 26, ss. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.
 
Yayımlanmış tez:
Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası)
Yayımlanmamış tez:
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer.
Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Hükümet belgeleri:
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 

Online süreli yayınlardaki makaleler:

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt no (varsa sayı) (…) tarihinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi

 

Online Bilimsel süreli yayınlardaki makaleler ve DOI’lere atıf:

DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri:

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no, sayfa/lar. doi:0000000/000000000000 veya http://dx.doi.org/10.0000/0000
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005

 

DOI’si tanımlanmamış online süreli yayınlardaki makalelere atıf:

Yazar, A. A. ve Author, B. B. (yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, cilt no. http://www.journalhomepage.com/full/url/ adresinden erişildi.
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html adresinden erişildi.

 

Online gazete makalesi:

Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı.
http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.
Parker-Pope, T. (2008, Mayıs 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. 15 Ocak 2012 tarihinde,  http://well.blogs.nytimes.com adresinden erişildi.

 

Elektronik kitaplar:

De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi.
Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi.
 
Nitel veri ve online mülakat:
Eğer mülakatın sesli ya da yazılı bir formu erişilebilir değilse, sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Eğer online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa, parantez içinde ([Mülakat transkripsiyonu] veya [mülakat sesli dosya]) şeklinde belirtilir; kaynakçada şu şekilde yer alır:
Butler, C. (Mülakat yapan) & Stevenson, R. (Mülakat yapılan). (1999). Oral History 2 [Mülakat transkripsiyonu]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm adresinden erişildi.
 
Basılı bir yerde yayımlanmış mülakat:
Çelik, Z. (Mülakat yapan) & AlSayyad, N. (Mülakat yapılan). (2012).  On neoliberalism and urban inequalities [Mülakat transkipsiyonu]. İdealKent. (7), 10-20.

 

Online ders notları ve sunu slaytları:

Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF belgesi]. Lecture Notes Online Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/
index.html adresinden erişildi.
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytı]. 15 Ocak 2012 tarihinde http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html adresinden erişildi.
 

Periyodik olmayan web belgesi, sayfası veya raporu:

Temel ilke bu tür durumlarda dosya ya da çalışma sahibinin adını bulmak ve kullanmaktır. 
Yazar, A. A. (yayın tarihi). Dosya adı. 15 Ocak 2012 tarihinde http://Web address adresinden erişildi.
Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, Mayıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi.